.

โครงการ “.in.th เพื่อการศึกษา”

เป็นโครงการความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (THNIC Authorized Resellers)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าด้านอัตลักษณ์ของไทยในโลกอินเทอร์เน็ตของชื่อโดเมน .th ซึ่งเป็นรหัสประเทศไทย และ ชื่อโดเมน .ไทย ซึ่งเป็นชื่อโดเมนภาษาไทยในระดับบนสุด (Internationalised Top Level Domain) และส่งเสริมการนำชื่อโดเมน .th และ .ไทยไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการเรียนและเพื่อการทำงาน 

ชื่อโดเมน .th และ .ไทย

ชื่อโดเมนของประเทศไทย ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ หรือ Country-Code Top-Level Domain (ccTLD) เป็นชื่อโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .th ซึ่ง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้ดูแล สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการบ่งบอกความเป็นไทยด้วยการใช้นามสกุล .th 

ข้อดีของ .th

ได้ชื่อโดเมน .ไทย ฟรี

เมื่อจดทะเบียนโดเมน .th ก็จะได้รับสิทธิ์จดทะเบียนโดเมน .ไทย ฟรี คู่กับชื่อโดเมน .th ดังนี้

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th และ .ไทย